Polecane

PustaMiska - akcja charytatywna

Dura lex, sed lex...

Dura lex, sed lex... czyli podatki

Wiele osób zainteresowanych zarabianiem w sieci nurtuje pytanie, czy działalność ta jest legalna, czy podlega opodatkowaniu, czy zarabiając w ten sposób pozostaje się w zgodzie z prawem.
Wątpliwości ma każdy, ponieważ jest to dziedzina marginalna, którą na razie właściwie nikt się nie interesuje, choć pierwsze sygnały o zainteresowaniu się zarabianiem w internecie przez Urzędy Skarbowe już były.
Jak dotąd, fiskus zainteresował się handlem na platformach aukcyjnych, przy czym jako chyba pierwszy lustracjom poddany został portal Allegro. Nic dziwnego, uwaga Urzędów Skarbowych skupia się tam, gdzie są duże obroty.
Wykazano duże nieprawidłowości podatkowe i potencjalne spore straty fiskusa.

Czy fiskus sięgnie do get-paidu, trudno przewidzieć.
W ustawach nie ma jasnych sformułowań, czy ta dziedzina jest legalna, bo nie została dostrzeżona. Tym samym interpretacja może być różna.
Na upartego część dziedzin tego getpaidowego zarabiania można by podciągnąć pod systemy argentyńskie, piramidy finansowe, z których dochód jest nielegalny.
Na tej zasadzie działają autosurfy, hyipy, zakłady buchmacherskie, systemy MLM, wszystko to, co wymaga od uczestnika inwestycji własnych środków.

Przy takiej interpretacji jest to działalność nielegalna. Działalność nielegalna tym samym nie może być opodatkowana.
Ale jak zakwalifikować pozostałe? Zarabianie przez odbiór płatnych reklam e-mailowych, odświeżanie strony czy zarabianie w surfbarach?
Pozostaje więc kierować się intuicją i stosować do ogólnie przyjętych norm społecznych i prawnych, biorąc pod uwagę obowiązujące w podobnych dziedzinach przepisy i ewentualną szkodliwość swojej działalności na niekorzyść osób lub państwa.
GPTR nie jest w Polsce zalegalizowany, ale nie jest też jasno zabroniony. Chcąc pozostać w zgodzie zarówno z prawem jak i z samym sobą, trzeba wziąć pod uwagę że:

  • Prawo podatkowe przewiduje kwotę wolną od podatku, określaną co roku
  • Każdy przychód podlega opodatkowaniu, o ile nie wyłączono go ustawowo
  • Przychód z GPTR nie jest z podatku ustawowo zwolniony

Tym samym można w deklaracji podatkowej ująć swój dochód w rubryce "inne przychody".
O ile nie są one wysokie, nie wymaga się ich udokumentowania, Urzędy Skarbowe nie maja tak precyzyjnych narzędzi kontroli przychodów, by móc je analizować i kontrolować, więc jeśli przekroczy się kwotę wolną od podatku, można uiścić należności uspokajając swoje sumienie i próbując sprostać obywatelskiemu obowiązkowi :-) jakim jest obowiązek podatkowy.
Czym jest i kogo dotyczy najdokładniej precyzuje poniższy cytat:

/ Ministerstwo Finansów RP /

Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach

  • zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego,
  • podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej,
  • podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu,

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania,
2) doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

§ 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem §3.

§ 3. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

§ 4. Przepisy § 3 i art. 53a stosuje się odpowiednio, gdy podatnik obowiązany jest do zapłaty podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku bez złożenia deklaracji, a obowiązku tego nie wykonał w całości lub w części.

§ 5. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym.

Jeśli ktoś jednak ma wątpliwości, może zechce poszukać informacji, korzystając z linku dla szperaczy.
Znaleźć tu można przykłady orzeczeń i interpretacji '